Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 30.01.2018 г.

На 30.01.2018г. от 9,30 часа в тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Отчет за дейността на Общински съвет-Банско и неговите комисии.

докл. П. Баряков

2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Банско.

докл. Г. Икономов

3. Отмяна на Решение №36/21.12.2015г. и Решение №37/21.12.2015г. и нов избор на делегат и заместник-делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.

докл. П. Баряков

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-1/08.01.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории за 2017 г.

докл. К. Загорчин

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-3/08.01.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, собственост на Община Банско за 2018г.

докл. К. Загорчин

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2/08.01.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на ПИ с идентификатор 39614.17.272 по КК и КР на с. Кремен.

докл. К. Загорчин

7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-5/09.01.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно прекратяване на разрешително за водовземане от минерална вода от КЕИ №7 „Тепавицата”, находище „Добринище” на „БЕКОД” ООД.

докл. К. Загорчин

8. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2385/02.01.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно формула за разпределение на средства от местната дейност за общинските детски градини и млечна кухня за 2018г. и стандарт за издръжка на едно дете.

докл. Д. Русков

9. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-4/09.01.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сграда на СУПЦ с Обществена кухня, гр. Банско”.

докл. Д. Русков

10. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-С-4/17.02018г. от Димитър Русков – председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси, относно определяне на основното месечно възнаграждение на Георги Икономов – кмет на Община Банско.

докл. Д. Русков

11. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-9/17.01.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно определяне месечните възнаграждения на кметовете на кметства Добринище, Филипово, Места и Кремен, Община Банско.

докл. Д. Русков

12. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-10/17.01.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно общата численост и структурата на Общинска администрация Банско за 2018г.

докл. Д. Русков

13. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-8/15.01.2016г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно проекто-бюджет приходи и разходи на Община Банско за 2018г.

докл. Д. Русков

14. Парични помощи.

докл. К. Загорчин

 

 

 


You are here