Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 27.02.2018 г.

На 27.02.2018г. от 9,30 часа в тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Избор на Постоянна комисия за противодействие на корупцията към Общински съвет-Банско.

докл. П. Баряков

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-12/19.01.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Банско.

докл. Евг. Тренчева

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-16/30.01.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно Годишен отчет за изпълнение на управленска програма на кмета на Община Банско.

докл. Д. Русков

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-21/08.02.2018г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно Заповед №07-18-24/02.02.2018г., относно Допълнителен годишен план за ползване на дървесина от гори, собственост на Община Банско, стопанисвани от ТП „ДГС Места” през 2018г.

докл. К. Загорчин

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-22/08.02.2018г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно Заповед №07-18-24/02.02.2018г., относно утвърждаване на финансов план, ценоразпис и график за ползване от горски територии на ТП „ДГС Места” през 2018г.

докл. Д. Русков

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-23/08.02.2018г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно Заповед №07-18-24/02.02.2018г., относно утвърждаване на финансов план, ценоразпис и график за ползване от горски територии на ТП „ДГС Добринище” през 2018г.

докл. Д. Русков

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-36/15.02.2018г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно Заповед №07-18-26/14.02.2018г., относно продажба на ПИ 02676.501.3584 по КК и КР на гр. Банско.

докл. Д. Русков

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-37/15.02.2018г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно Заповед №07-18-26/15.02.2018г., относно пазарна оценка за продажба на обект в сграда с идентификатор 02676.501.2553.1.55. по КК на гр. Банско.

докл. Д. Русков

9. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-13/24.01.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изменение на решение №766 от Протокол №37/28.10.2010г. на Общински съвет-Банско.

докл. К. Загорчин

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-19/08.02.2018г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно Заповед №07-18-24/02.02.2018г., относно приемане на Годишен план за паша и Правила на ползване на мерите, пасищата и ливадите от Общински поземлен фонд за 2018г. и задълженията на Община Банско и на ползвателите за поддържане на мерите, пасищата и ливадите.

докл. К. Загорчин

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-20/08.02.2018г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно Заповед №07-18-24/02.02.2018г., относно отдаване под наем на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд.

докл. К. Загорчин

12. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-24/09.02.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно възстановяване право на собственост по реда на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ Димитър Иванов Ковачев.

докл. К. Загорчин

13. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-25/09.02.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно възстановяване право на собственост по реда на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ наследници на Иван Георгиев Шумаров.

докл. К. Загорчин

14. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-26/09.02.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно възстановяване право на собственост по реда на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ наследници на Магдалена Николова Рупчина.

докл. К. Загорчин

15. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-27/09.02.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно възстановяване право на собственост по реда на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ наследници на Методи Иванов Керанджиев.

докл. К. Загорчин

16. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-28/09.02.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно възстановяване право на собственост по реда на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ наследници на Борис Николов Тотин.

докл. К. Загорчин

17. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-29/09.02.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно възстановяване право на собственост по реда на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ на наследници на Марко Михаилов Ковачев.

докл. К. Загорчин

18. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-30/09.02.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно възстановяване право на собственост по реда на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ на наследници на Петър Николов Халачев.

докл. К. Загорчин

19. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-31/09.02.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.1144.2.1 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Загорчин                              

20. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-32/09.02.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, с идентификатор 21498.130.27 по КК и КР на гр. Добринище.

докл. К. Загорчин

21. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-35/14.02.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно промяна в Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства на територията на гр. Банско.

докл. К. Загорчин

22. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-17/06.02.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно промяна в състава на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги.

докл. К. Загорчин

23. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-18/07.02.2018г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно Заповед №07-18-24/22.02.2018г., относно План за противодействие на тероризма на територията на Община Банско.

докл. К. Загорчин

24. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-34/14.02.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно промяна в състава на Съвета на директорите на „ПФК Банско” ЕАД.

докл. Г. Главчев

25. Парични помощи.

докл. К. Загорчин

 


You are here