Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 22.03.2018 г.

На 22.03.2018г. от 15 часа в тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-46/07.03.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно Годишен план за младежта на Община Банско за 2018г.

докл. Г. Главчев

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-56/14.03.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно сключване на меморандум за сътрудничество между Югозападен университет „Неофит Рилски” гр. Благоевград и Община Банско.

докл. М. Бистрин

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-39/23.02.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно права на директорите на общинските училища за управление, стопанисване и отдаване под наем на имотите и вещите – общинска собственост, предоставени им за ползване и стопанисване.

докл. Д. Русков

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-40/23.02.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно издаване на Запис на заповед от Община Банско в полза на Министерство на труда и социалната политика.

докл. Д. Русков

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-41/23.02.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно кандидатстване на Община Банско по втора покана на програма за Трансгранично сътрудничество „България-Македония” по Приоритетна ос 2 „Туризъм”.

докл. Д. Русков

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-43/01.03.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно пазарна оценка на поземлен имот с идентификатор 21498.351.273 по КК и КР на гр. Добринище.

докл. Д. Русков

7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-45/06.03.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно кандидатстване за финансиране с проект „Закупуване на оборудване за обществена трапезария” пред Фонд „Социална закрила” на Министерство на труда и социалната политика.

докл. Д. Русков

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-47/07.03.2018г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно Заповед №07-18-26/14.02.2018г., относно допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско.

докл. Д. Русков

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-48/08.03.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изменение на Решение №221 от Протокол №14/10.08.2016г. за удължаване срока на погасяване на отпуснат кредит поради извършване на верификация.

докл. Д. Русков

10. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-50/08.03.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно продажба на общинско жилище в и приемане на пазарната му оценка с идентификатор 47857.102.75.1.2, находящо се в с. Места.

докл. Д. Русков

11 . Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-51/08.03.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно продажба на общинско жилище в и приемане на пазарната му оценка с идентификатор 47857.102.75.1.6, находящо се в с. Места.

докл. Д. Русков

12. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-52/08.03.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно продажба на общинско жилище в и приемане на пазарната му оценка с идентификатор 47857.102.75.1.5, находящо се в с. Места.

докл. Д. Русков

13. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-53/12.03.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно учредяване на сервитутни права за енергийни съоръжения в тежест на поземлен имот с идентификатор 02676.59.1454 по КК на гр. Банско в полза на „ЧЕЗ Разпределение България” АД и изготвяне на пазарните им оценки.

докл. Д. Русков

14. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-55/12.03.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка за продажба на поземлени имоти с идентификатор 21498.350.124, 21498.350.532, 21498.350.533 по КК и КР на гр. Добринище.

докл. Д. Русков

15. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-60/15.03.2018г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно Заповед №07-18-35/13.03.2018г., относно отпускане на безлихвен кредит във връзка с „Втора фаза на проект „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Банско с изграждане на ПСОВ”.

докл. Д. Русков

16. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-44/01.03.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно откриване на производство по отчуждаване на недвижими имоти, собственост на физически лица, за реализиране на ул. „Найден Геров”.

докл. К. Загорчин

17. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-49/08.03.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно закупуване на сграда с идентификатор 02676.501.417.1 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Загорчин

18. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-54/12.03.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно продажба на имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Баня.

докл. К. Загорчин

19. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-59/14.03.2018г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно Заповед №07-18-35/14.03.2018г., относно определяне на ред и условия за провеждане на конкурс за управител на „Общински паркинги – Банско” ЕООД.

докл. К. Загорчин

20. Парични помощи.

докл. К. Загорчин

 


You are here