ДНЕВЕН РЕД К-я ТСУ, ОС, земеделие и гори 23.08.2018г.

На 23.08.2018 г. от 17,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-158/19.07.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ на наследници на Петър Иванов Ковачев.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-159/19.07.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ на наследници на Петър Костадинов Халачев.

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-160/19.07.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ на наследници на Минко Тодоров Колевичин.

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-161/19.07.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ на наследници на Петър Младенов Марков.

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-163/23.07.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – собственост на Община Банско.

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-164/23.07.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно прекратяване на съсобственост между Мария Боева, Райна Георгиева и Община Банско.

7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-165/31.07.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.1141.1.17 по КК и КР на гр. Банско.

8. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-166/31.07.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.1141.1.19 по КК и КР на гр. Банско.

9. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-168/02.08.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно Годишен финансов отчет за 2017г. на „Общински паркинги Банско” ЕООД.

10. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-176/14.08.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на имот с идентификатор21498.165.5, местност „Косолдо” в гр. Добринище.

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-173/08.08.2018г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно заповед №07-18-86/03.08.2018г., относно отчет за изпълнение на бюджета на Община Банско към 31.12.2017г.

12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-174/08.08.2018г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно заповед №07-18-86/03.08.2018г., относно текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2018г. и Сборния отчет на средства от Европейския съюз, извънбюджетни сметки и фондове с натрупване на Община Банско.

 

 

You are here