Log in

Списък с неподалите в срок декларации по чл.35 ал.1 от ЗПКОНПИ

СПИСЪК С НЕПОДАЛИТЕ В СРОК ДЕКЛАРАЦИИПО ЧЛ.35 АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ ЗА 2019Г.

По ред

Вх. №/дата

Име и фамилия

Заемана длъжност

Декларации по чл.35 ал.1

 НЯМА