Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 23.12.2022 г.

На 23.12.2022 г. от 9,30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Отчет на Временна комисия за проверка използването на минерална вода на територията на гр. Добринище.
докл. С. Валеюв

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-1141/08.12.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно утвърждаване на списък с ученици от Община Банско, изявени в областта на науката, изкуството и спорта, предложени за стимулиране съгласно Общинска програма „Децата на Банско“.
докл. Е. Тренчева

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1147/09.12.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Банско за периода 2022 – 2027г.
докл. Г. Думанов

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-983/12.05.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 02676.155.55 в гр. Банско.
докл. К. Дурчов

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-757/21.05.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно частично изменение на ОУП на плана на Община Банско за част от м. „Логовете”,землището на гр. Добринище.
докл. К. Дурчов

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1140/07.12.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Банско.
докл. С. Валеюв

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1146/09.12.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско.
докл. С. Валеюв

8. Разглеждане на докладна с вх. № ОС-01-1143/08.12.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно проект на план-сметка на трите вида услуги: сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, които се предлагат във всички населени места на територията на Община Банско за 2023г.
докл. С. Валеюв

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1138/23.11.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за провеждане на конкурс „Спортист на годината“, „Млада надежда на годината“ и „Спортен клуб на годината“ на Община Банско за 2022г.
докл. С. Валеюв

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1139/30.11.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно кандидатстване с проектно предложение „Грижа в дома в Община Банско” по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г.
докл. С. Валеюв

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1142/07.12.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно откриване на клубове по интереси „Състезателна роботика” за учениците от V до VII клас в Община Банско.
докл. С. Валеюв

12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1144/09.12.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за организиране и провеждане на Световна купа по сноуборд през март 2023г.
докл. С. Валеюв

13. Парични помощи.
докл. И. Сакарев

14. Разни.