Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 30.01.2023 г.

На 30.01.2023г. от 9.30ч. в Тържествената зала на НЧ ”Никола Вапцаров” гр.Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Банско при следния

Дневен ред

1.Отчет за дейността на Общински съвет-Банско и неговите комисии за периода 01.07.2022г. до 31.12.2022г.

докл. К. Загорчин

2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Банско.

докл. И. Кадев

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1156/04.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект на Програма за опазване на околната среда в Община Банско за периода 2021 – 2028г.

докл. Г. Думанов

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1152/04.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка за имот и сграда на бившото училище в с. Обидим.

докл. С. Валеюв

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1162/12.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно кандидатстване с проектно предложение „Рехабилитация и модернизация на общата инфраструктура – външни системи за изкуствено осветление в Община Банско”.

докл. С. Валеюв

6.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1169/18.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно кандидатстване по Проект „Красива България” през 2023 г., Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с проектно предложение „Подобряване на енергийната ефективност, ремонт на покрив и осигуряване на достъпна среда в здравна служба, гр. Добринище, Община Банско“.

докл. С. Валеюв

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1159/11.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно поправка на Решение №801 от Протокол №45/30.09.2022г.

докл. К. Дурчов

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1157/10.01.2023г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отчет за състоянието на общинска собственост за и резултатите от нейното управление по видове и категории за 2022г.

докл. К. Дурчов

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1161/12.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на годишната програма за управление и разпореждане с имотите собственост на Община Банско за 2023г.

докл. К. Дурчов

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1163/17.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на сгради с идентификатори 02676.150.1611.14 и 02676.150.1611.15 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Дурчов

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1164/17.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продажба на сгради, находящи се в ПИ 17381.9.54 по КК и КР на с. Гостун.

докл. К. Дурчов

12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1165/17.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ на собственици или ползватели на животински обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегралната информационна система на БАБХ.

докл. К. Дурчов

13. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1166/17.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Годишен план за паша и Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите от ОПФ и задълженията на община Банско и на ползвателите за поддържане на мерите, пасищата и ливадите.

докл. К. Дурчов

14.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1171/20.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно одобрение на проект за „ПУП-ПП за изграждане/рехабилитация/външна водоснабдителна система на гр.Добринище,довеждащи водопроводи и водохващания.”

докл. К. Дурчов

15. Парични помощи.

докл. И. Сакарев

16. Разни.