Log in

Дневен ред на Извънредно заседание на Общински съвет - Банско на 11.05.2023 г.

На 11.05.2023 г. от 17,30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-1515/10.05.2023г. от Георги Кадев – член на съвета на директорите на „Хидроенерджи Банско“ ЕООД, относно освобождаването му от дружеството.

докл. К. Дурчов