Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 28.06.2023 г.

На 28.06.2023 г. от 9:30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-537/19.05.2023г. от Георги Икономов – общински съветник, относно обсъждане и приемане на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Банско в публични предприятия, търговски дружества с общинско участие в капитала, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна работа.

докл. Г. Икономов

2 Разглеждане на докладна с вх. № №ОС-01-1287/12.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно редовно общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Благоевград“ АД.

докл. Д. Русков

3. Разглеждане на докладна с вх. № №ОС-01-1290/15.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно закупуване на 2 броя лед екрани с висока резолюция.

докл. Д. Русков

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1286/12.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект на Програма за качеството на атмосферния въздух в Община Банско за периода 2021-2027г.

докл. Г. Думанов

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1264/10.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем ПИ 02676.48.29, м. „Белия кръст“, землище на гр. Банско.

докл. К. Дурчов

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1265/12.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне под наем ПИ 02676.88.27, м. „Гуровица“, землище на гр. Банско.

докл. К. Дурчов

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1277/30.05.2023г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №07-23-67/25.05.2023г., относно отдаване под наем на ПИ 21498.130.27 по КККР на гр. Добринище.

докл. К. Дурчов

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1279/06.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ на наследници на Лазар Джупаров.

докл. К. Дурчов

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1281/07.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно утвърждаване на ценоразпис и съгласуване на финансов план за 2023г. в общински горски територии, стопанисвани от ТП „ДГС Места“.

докл. К. Дурчов

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1282/08.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем ПИ 21498.130.40, м. „Тепченик“, землище на гр. Добринище.

докл. К. Дурчов

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1283/08.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем ПИ 21498.172.3, м. „Усоето“, землище на гр. Добринище.

докл. К. Дурчов

12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1285/08.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на маломерни имоти от ОПФ за стопанската 2023-2024г.

докл. К. Дурчов

13. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1284/08.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на маломерни имоти от ОПФ за стопанската 2023-2024г., за които има подадени две и повече заявления.

докл. К. Дурчов

14. Разглеждане на становище с вх. №ОС-04-167 (1)/15.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно начин на предоставяне за стопанисване и поддръжка на ПИ с идентификатор № 21498.350.267 в гр. Добринище, представляващ футболен стадион.

докл. К. Дурчов

15. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1296/21.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на терени за разполагане на рекламни съоръжения.

докл. К. Дурчов

16. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1292/21.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПП за изграждане на местен път в м. „Асаница“ по КККР на гр. Банско.

докл. К. Дурчов

17. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1293/21.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПП за изграждане на велоалея от края на урбанизираната територия на гр. Банско до землищната граница на гр. Разлог.

докл. К. Дурчов

18. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1288/13.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно дарение на ПИ 47857.102.221 в с. Места в полза на Неврокопска митрополия.

докл. К. Дурчов

19.         Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-547/13.06.2023г. от Спас Валеюв – председател на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите, относно промяна в състава на Наблюдателна комисия към Общински съвет-Банско.

докл. Сп. Валеюв

20. Парични помощи.

докл. Сп. Валеюв

21. Разни.