Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 23.05.2023 г.

На  23.05.2023г. от 17,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1267/17.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно кандидатстване с проектно предложение „Ремонт и модернизация на ученическо общежитие на Професионална лесотехническа гимназия“.
  2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1185/10.02.2023г. от Цветанка Обецанова – началник отдел „ОПП“ и представител на Община Банско в „Местна инициативна група Банско“, относно докладване пред ОбС дейността на МИГ Банско.
  3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1257/05.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на временен безлихвен заем на „Местна инициативна група Банско“ за изпълнение на проект №BG06RDNP001-19.610-0059 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.
  4. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-1510/09.05.2023г. от Захари Витанов – председател на спортен клуб „Кик бокс Добринище“, относно финансово подпомагане на клуба.
  5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1270/18.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на средства за възнаграждения на ръководителите, ангажирани в организацията на свободно каращи ски деца за зимен сезон 2022/2023г.
  6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1271/18.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на средства за дейността по отношение на деца извън организираните ски клубове за зимен сезон 2022/2023г.
  7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1273/18.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на средства за закупуване на мултифункционален камион.
  8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1274/19.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно финансови средства за обект „Допълнително водоснабдяване на град Банско от м. „Караманица“, Община Банско – II етап".
  9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1272/18.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на Наредба за специфичните изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на гр. Банско.
  10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-537/19.05.2023г. от Георги Икономов – общински съветник, относно обсъждане и приемане на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Банско в публични предприятия, търговски дружества с общинско участие в капитала, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна работа.