Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 15.06.2023 г.

На 15.06.2023г. от 17,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на доклади с вх. №ОС-С-521/26.04.2023г., ОС-С-534/15.05.2023г., ОС-С-543/07.06.2023г. от Тодор Тренчев – управител на „Топлоснабдяване Банско“ ЕООД, относно отчети за месец март, април и май 2023г.
  2. Разглеждане на доклад с вх. № №ОС-С-529/12.05.2023г. и ОС-С-545/09.06.2023г. от Райна Малчова – управител на „Общински паркинги-Банско“ ЕООД, относно отчет за месец април и май 2023г.
  3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-02-310/05.05.2023г. от Георги Икономов – общински съветник, относно изменение и допълнение на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на община Банско.
  4. Разглеждане на докладна с вх. № №ОС-01-1287/12.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно редовно общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Благоевград“ АД.