Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 18.07.2023 г.

На 18.07.2023г. от 17 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1297/22.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно допълнение на Правилника за организация и дейността на „Обреден дом“, гр. Банско.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1301/03.07.2023г. от Сашка Въчкова – за кмет съгласно заповед №07-23-87/23.06.2023г., относно финансово подпомагане на „МБАЛ – Разлог“ ЕООД .

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1306/11.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка за имот и сграда на бившото  училище в с. Обидим.

4. Разглеждане на молба с вх. №ОС-С-558/14.07.2023г.за отпускане на финансова помощ от жители на кв. „Белия рид“ гр. Добринище.

5. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-555/10.07.2023г. от Асен Василев – министър на финансите, относно препоръки при възлагане на обществени поръчки.

6. Разглеждане на докладна с вх. № ОС-01-1310/14.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно финансови средства за изграждане на видеонаблюдение в ДГ „Мечо Пух“ гр. Добринище.