Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 16.08.2023 г.

На 16.08.2023г. от 17:30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-01-1329/02.08.2023г. от Асен Василев – министър на финансите, относно стандарти в делегираните от държавата дейности за 2023г.
  2. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-1572/20.07.2023г. от Здравка Юнчова, относно отпускане на финансови средства за дъщеря ѝ Катерина Юнчова.
  3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-568/11.08.2023г. от Райна Малчова – управител на „Общински паркинги-Банско“ ЕООД, относно тримесечни финансови отчети за 2023г.
  4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1337/10.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно годишен финансов отчет за 2022г. на „Общински паркинги-Банско“ ЕООД.
  5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-570/11.08.2023г. от Тодор Тренчев – управител на „Топлоснабдяване Банско“ ЕООД, относно тримесечни финансови отчети за 2023г.
  6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1338/10.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно годишен финансов отчет за 2022г. на „Топлоснабдяване Банско“ ЕООД.
  7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1340/11.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно кандидатстване с проектно предложение „Да поканим природата в нашите градове“ по програма INTERREG VI-A IPA България – Северна Македония 2021 – 2027г.
  8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1342/11.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно дофинансиране на ДГ „Здравец“ гр. Банско.
  9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1333/09.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отчет за изпълнението на приходите и отчет за изпълнението на разходите на бюджета на Община Банско към 31.12.2022г.
  10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1335/09.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно текущото изпълнение на бюджета на Община Банско към 30.06.2023г. и сборни отчети на средствата от Европейския съюз, извънбюджетни сметки и фондове с натрупване към 30.06.2023г.