Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по местна политика в образованието и духодната сфера 06.04.2023г.

На 06.04.2023г. от 17,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на жалба с вх. № ОС-Ж-14/03.04.2023г. от Ръководството на CO към СБУ в СУ „Неофит Рилски“ гр. Банско.

2. Информация за състоянието на образователните инстизуции в гр. Банско.

3. Изслушване на учители и родители.

4. Набелязване на мерки за преодоляване на образователната криза в гр. Банско.