Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 22.06.2022г.

На 22.06.2022г. от 17 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности  и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-01-1233/31.05.2022 г. от Георги Николов Цветков, относно отпускане на финансова подкрепа за постигнати високи спортни успехи.