Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 20.04.2023г.

На 20.04.2023г. от 18 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на докладна с вх. № ОС-01-1232/23.03.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно опускане на стипендия на Здравка Парапунова.
  2. Разглеждане на заявление с вх. № ОС-З-1473/10.04.2023г. от СНЦ „Велоклуб-Добринище“, относно отпускане на допълнителни финансови средства.
  3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1249/12.04.2023г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №09-23-130/10.04.2023г., относно кандидатстване за финансово подпомагане по реда на Наредба №4/08.07.2019г. с проектно предложение „Архитектурно-художествено и ландшафтно оформление на паркови територии около река Глазне – Подобект:1 Етап 2 – „Спортно игрище““.