Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 20.02.2023г.

На 20.02.2022г. от 18 часа  в  заседателната  зала  на Общински  съвет-Банско  ще  се  проведе  заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. № ОС-01-1178/31.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Годишен отчет за изпълнение през 2022г. на Програма за управление на Община Банско за мандат 2019-2023г.

2. Разглеждане на докладна с вх. № ОС-01-1184/09.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно споразумение за сътрудничество със Столична община за извършване на административно обслужване на глухите и сляпо-глухите лица чрез осигуряване на превод на български жестов език.

3. Парични помощи:

1. заявление с вх. № ОС-З-1389/20.01.2023г. от  Магдалина Димитрова Козарева от гр. Добринище;

2. заявление с вх. №ОС-З-1390/23.01.2023г. то Юри Генчев Иванов от гр. Добринище;

3. заявление с вх. №ОС-З-1391/23.01.2023г. от Славейка Димчова Михайлова от гр. Банско;

4. заявление с вх. №ОС-З-1392/23.01.2023г. от Алджик Еливер Язаджи от с. Филипово;

5. заявление с вх. №ОС-З-1393/24.01.2023г. от Снежана Иванова Каферинова от гр. Добринище;

6. заявление с вх. №ОС-З-1394/25.01.2023г. от Живка Илиева Събева от гр. Банско;

7. заявление с вх. №ОС-З-1395/25.01.2023г. от Димитър Александров Гроздин от гр. Банско;

8. заявление с вх. №ОС-З-1397 /30.01.2023г. от Мустафа Исмаил Якъп от с. Филипово;

9. заявление с вх. №ОС-З-1398/30.01.2023г.  от Емине  Елмаз  Мола от с. Филипово;

10. заявление с вх. №ОС-З-1401/01.02.2023г.  от Лазар Атанасов Коев от гр. Банско;

11. заявление с вх. №ОС-З-1402/06.02.2023г. от Авиша Мехмед Мечева от с. Филипово;

12. заявление с вх. №ОС-З-1403/06.02.2023г. от  Георги Василев Шопов от с. Места;

13. заявление с вх. №ОС-З-1404/06.02.2023г.от Мария Кирилова Хаджиева от гр. Добринище;

14. заявление с вх. №ОС-З-1405/06.02.2023г. от Ваня Томова Козарева от гр. Добринище;

15. заявление с вх. №ОС-З-1406/06.02.2023г. от Юри Димитров Козарев от гр. Добринище;

16. заявление с вх. №ОС-З-1407/07.02.2023г. от Иван Митков Гайтанов от гр. Банско;

17. заявление с вх. №ОС-З-1408/09.02.2023г. от Зоя Стефанова Ковачева от гр. Банско;

18. заявление с вх. №ОС-З-1410/10.02.2023г. от Милетия Георгиева Власева от гр. Добринище;

19. заявление с вх. №ОС-З-1411/10.02.2023г. от Йордана Николова Галчова от гр. Добринище;

20. заявление с вх. №ОС-З-1412/10.02.2023г. от Георги Методиев Аршинков от гр. Добринище;

21. заявление с вх. №ОС-З-1413/10.02.2023г. от Роса Костадинова Мунина от гр. Добринище;

22. заявление с вх. №ОС-З-1414/13.02.2023г. от Живка Александрова Горанова от гр. Банско.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1196/17.02.2023 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект за бюджет приходи и проект за бюджет разходи на Община Банско за 2023 година.