Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 22.02.2023 г.

На 22.02.2023г. от 17 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на молба с вх. №ОС-З-1396/27.01.2023г. от Захари Витанов, относно допълване на №862 от Протокол №48/23.12.2022г. на ОбС-Банско.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1154/06.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отмяна на Решение №862 от Протокол №48/23.12.2022г. на ОбС-Банско.

3. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-1383/18.01.2023г. от „Банско Био Енерджи 2015“, относно представяне на инвестиционно намерение.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1178/31.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Годишен отчет за изпълнение през 2022г. на Програма за управление на Община Банско за мандат 2019-2023г.

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1172/23.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелни обекти с №02676.501.1143.1.11 и №02676.501.1143.1.16 по КК и КР на гр. Банско.

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1173/23.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелни обекти с №21498.350.419.1.1и №21498.350.419.9 по КК и КР на гр. Добринище.

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1174/23.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на помещения, находящи се на втори етаж в сграда с №21498.350.419.1 по КК и КР на гр. Добринище.

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1175/23.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на помещения, находящи се на първи етаж в сграда с №21498.350.419.1по КК и КР на гр. Добринище.

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1176/23.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на сграда с №02676.150.1611.60 по КК и КР на гр. Банско.

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1177/31.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелен обект с №02676.501.1178.6.19 по КК и КР на гр. Банско.

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1181/09.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на помещение с сграда с парцел VIII, пл.№ 138 в кв. 13 по плана на с. Филипово.

12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1182/09.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на помещение в Балнеолечебницата в гр. Добринище.

13. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1183/09.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на помещения с сграда с №47857.102.157 по КК и КР на с. Места.

14. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1180/09.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на земеделски земи - частна общинска собственост в землището на с. Кремен.

15. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1186/14.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински имот, представляващ общинско жилище в с. Места.

16. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-01-1145/09.12.2022г.  от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно прекратяване участието на Община Банско в търговско дружество „Хидроенерджи Банско” АД.

17.  Разглеждане на писмо с вх. №ОС-01-1385/18.01.2023г. от Георги Кадев – член на Съвета на директорите на „Хидроенерджи Банско” АД, относно освобождаването и заличаването му от дружеството.

18. Разглеждане на становище с вх. №ОС-01-1188/16.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно учредяване право на строеж върху общински поземлен имот с №02676.501.4219 по КК и КР на гр. Банско.

19. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1189/16.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно изработване на ПУП - Парцеларен план/ПП/ на външно електрозахранване на „Жилищна сграда” в ПИ 02676.17.113 в м. „Грамадето”, гр. Банско.

20. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1191/16.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПРЗ и ПУР за урегулиране на части от кв. 267, кв. 268 и кв. 270 в м. „Забиница” гр. Банско.

21. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1193/16.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПРЗ за образуване на нови УПИ I от ПИ 21498.315.9, УПИ  II от ПИ 21498.315.101, УПИ  III от ПИ 21498.315.2,м. „Логовето” по КК на гр. Добринище.

22. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1194/16.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно изработване на  ПУП-ПП на оптичен кабел от съществуваща шахта до ПИ 21498.130.27 по КК на гр. Добринище.

23. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-01-1192/16.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно решение на Апелативен съд – София, касаещо „Спорт Добринище“ ООД.

24. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1196/17.02.2023 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект за бюджет приходи и проект за бюджет разходи на Община Банско за 2023 година.