Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 16.03.2023 г.

На 16.03.2023г. от 17,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-1383/18.01.2023г. от „Банско Био Енерджи 2015“, относно представяне на инвестиционно намерение.

2. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-01-1145/09.12.2022г.  от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно прекратяване участието на Община Банско в търговско дружество „Хидроенерджи Банско” АД.

3. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-01-1385/18.01.2023г. от Георги Кадев – член на Съвета на директорите на „Хидроенерджи Банско” АД, относно освобождаването и заличаването му от дружеството.

4. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-С-486//06.03.2023г. от Сдружение „Развитие за Добринище“, относно извършване на ремонтни дейности в гр. Добринище.

5. Разглеждане на доклад с вх. №ОС-С-488/10.03.2023г. от Тодор Тренчев – управител на „Топлоснабдяване Банско“ ЕООД, относно отчет за месец февруари 2023г.