Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 20.04.2023 г.

На 20.04.2023г. от 16 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

 1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1222/22.03.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно пазарна оценка за продажба на сграда с идентификатор 17381.10.64.1, с. Гостун.
 2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1223/22.03.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно пазарна оценка за продажба на сграда с идентификатор 17381.9.54.1, с. Гостун.
 3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1224/22.03.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно пазарна оценка за продажба на сграда с идентификатор 17381.8.47.2, с. Гостун.
 4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1225/22.03.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно пазарна оценка за продажба на сграда с идентификатор 17381.8.47.1, с. Гостун.
 5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1226/22.03.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно пазарна оценка за продажба на сграда с идентификатор 17381.873.1, с. Гостун.
 6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1227/22.03.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно пазарна оценка за продажба на сграда с идентификатор 17381.9.54.3, с. Гостун.
 7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1239/10.04.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне за безвъзмездно управление на помещение, находящо се в НЧ „Н. Вапцаров“ гр. Банско за нуждите на дирекция „Бюро по труда“.
 8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1235/07.04.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на общински имот с идентификатор 21498.161.15, гр. Добринище.
 9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1237/07.04.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на общински имот с идентификатор 21498.139.23, гр. Добринище.
 10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1248/12.04.2023г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №09-23-130/10.04.2023г., относно отдаване под наем на общински имот с идентификатор 21498.117.49, гр. Добринище.
 11. Разглеждане на доклади с вх. № №ОС-С-497/23.03.2023г. и ОС-С-503/11.04.2023г. от Райна Малчова – управител на „Общински паркинги-Банско“ ЕООД, относно отчети за месеците февруари и март.
 12. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-499/28.03.2023г. от Захари Витанов – управител на „Спорт Добринище“ ООД, относно изпълнение на Решение №948/28.02.2023г. на ОбС-Банско.
 13. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-01-1234/03.04.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно решение на районен съд-Разлог, касаещо „ФК Банско“ ООД.
 14. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1232/27.03.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПП за трасе на нова канална мрежа, преминаваща през ПИ 02676.150.1608, 02676.151.69, 02676.151.619, 02676.156.83, 02676.156.1666, 02676.156.1621, 02676.157.50, 02676.13.1700, 30.1482 и 02676.16.148, гр. Банско.
 15. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-1269/15.08.2022г. от „БГ Инвест 1“ ООД , относно закупуване на имот 21498.270.4, гр. Добринище.
 16. Разглеждане на инвестиционно намерение с вх. №ОС-З-1336/15.11.2022г. „ДИ ЕС ЕЛ ЕМ“ ООД.
 17. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1250/12.04.2023г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №09-23-130/10.04.2023г., относно възстановяване на земи по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ на наследници на Борис Хаджиев.