Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 15.06.2023 г.

На 15.06.2023г. от 17,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на доклади с вх. №ОС-С-521/26.04.2023г., ОС-С-534/15.05.2023г., ОС-С-543/07.06.2023г. от Тодор Тренчев – управител на „Топлоснабдяване Банско“ ЕООД, относно отчети за месец март, април и май 2023г.

2. Разглеждане на доклад с вх. № №ОС-С-529/12.05.2023г.и ОС-С-545/09.06.2023г.  от Райна Малчова – управител на „Общински паркинги-Банско“ ЕООД, относно отчет за месец април и май 2023г.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-02-310/05.05.2023г. от Георги Икономов общински съветник, относно изменение и допълнение на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на община Банско.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1264/10.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем ПИ 02676.48.29, м. „Белия кръст“, землище на гр. Банско.

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1265/12.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне под наем ПИ 02676.88.27, м. „Гуровица“, землище на гр. Банско.

6. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-1488/21.04.2023г. от сдружение „Бъдеще за Добринище“, относно опасен участък от път II-19 в гр. Добринище.

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1277/30.05.2023г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №07-23-67/25.05.2023г., относно отдаване под наем на ПИ 21498.130.27 по КККР на гр. Добринище.

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1279/06.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ на наследници на Лазар Джупаров.

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1281/07.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно утвърждаване на ценоразпис и съгласуване на финансов план за 2023г. в общински горски територии, стопанисвани от ТП „ДГС Места“.

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1282/08.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем ПИ 21498.130.40, м. „Тепченик“, землище на гр. Добринище.

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1283/08.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем ПИ 21498.172.3, м. „Усоето“, землище на гр. Добринище.

12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1285/08.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на маломерни имоти от ОПФ за стопанската 2023-2024г.

13. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1284/08.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на маломерни имоти от ОПФ за стопанската 2023-2024г., за които има подадени две и повече заявления.