Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 16.08.2023г.

На 16.08.2023г. от 18 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-568/11.08.2023г. от Райна Малчова – управител на „Общински паркинги-Банско“ ЕООД, относно тримесечни финансови отчети за 2023г.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1337/10.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно годишен финансов отчет за 2022г. на „Общински паркинги-Банско“ ЕООД.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-570/11.08.2023г. от Тодор Тренчев – управител на „Топлоснабдяване Банско“ ЕООД, относно тримесечни финансови отчети за 2023г.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1338/10.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно годишен финансов отчет за 2022г. на „Топлоснабдяване Банско“ ЕООД.

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1333/09.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отчет за изпълнението на приходите и отчет за изпълнението на разходите на бюджета на Община Банско към 31.12.2022г.

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1335/09.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно текущото изпълнение на бюджета на Община Банско към 30.06.2023г. и сборни отчети на средствата от Европейския съюз, извънбюджетни сметки и фондове с натрупване към 30.06.2023г.

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1317/17.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПП за трасе на подземен кабел за захранване на КТП на „Учебно-ремонтна работилница“ в ПИ 02676.4.285 в м. „Почивачката“ по КК и КР на гр. Банско.

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1318/17.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 21498.260.35 и 21498.260.36 в м. „Гаджаница по КК на гр. Добринище от „земеделска земя“ в „за обществено обслужване“.

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1320/17.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ за строителство в земеделски имот с идентификатор 02676.77.64 в м. „Конещица“ без промяна на предназначението на земята за изграждане „Ферма за отглеждане на животни“.

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1339/11.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 02676.18.8, м. „Грамадето“ в гр. Банско, от „нива“ в „за жилищно строителство“.

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1341/11.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПРЗ за изменение на регулация и застрояване на УПИ I, кв. 246 по плана на гр. Банско, с предназначение „за бензиностанция и озеленяване“.

12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1336/09.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно възможността за изграждане на фотоволтаични централи в границите на гр. Банско и необходимостта от въвеждане на режим за допускане на подобни инвестиционни намерения.

13. Разглеждане на становище с вх. №ОС-04-172 (1)/18.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно молба с вх. №ОС-З-1522/16.05.2023г. от Красимир Рахов за закупуване на общински имот.

14. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-01-1324/18.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отговор от ОСЗ-Банско по преписка към докладна с вх. №ОС-01-1256/04.05.2023г.

15. Разглеждане на становище с вх. №ОС-01-1332/07.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на общински терени за разполагане на рекламни съоръжения.