Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 01.09.2023г.

На 01.09.2023г. от 17,00 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

 

Дневен ред

1.Разглеждане на становище с вх. №ОС-04-187/1//28.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно заявление в вх.№ ОС-З-1582/09.08.2023г. от ЕТ“Бака- Александър Дурчов“.

2.Разглеждане на становище с вх. №ОС-04-188/1//28.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно заявление в вх.№ ОС-З-1583/09.08.2023г. от“Бака- 357“ ЕООД.

    3.Разглеждане на писмо от Спас Асенов Димитров, относно докладна с вх. №ОС-01-1318/17.07.2023г. за ПИ 21498.260.35 и ПИ21498.260.36 м. „Гаджаница „по КК на гр. Добринище.

    4.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1345/25.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект за бюджет приходи и бюджет разходи на Община Банско за 2023год.