Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по туризъм и екология 18.05.2022г.

На 18.05.2022г. от 16.30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-978/10.05.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно приемане на Програма за развитие на туризма в Община Банско за 2022г. и отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Банско за 2021г.