Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по туризъм и екология 23.05.2023г.

На 23.05.2023г. от 16,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1260/09.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продължаване срока на разрешително за водовземане   №МВ-016-Д/22.07.2022г. на „Малин Галчов“ ООД.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1262/09.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продължаване срока на разрешително за водовземане  №МВ-03-Д/23.10.2020г. на „Алфа – 2005“ ООД.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1268/17.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продължаване срока на разрешително за водовземане  №МВ-016-Д/22.07.2022г. на „Добринище Хилс“ ЕООД.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1272/18.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на Наредба за специфичните изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на гр. Банско.