Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по туризъм и екология 15.06.2023г.

На 15.06.2023г. от 17 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1286/12.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект на Програма за качеството на атмосферния въздух в Община Банско за периода 2021-2027г.