Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 19.04.2021 г.

На 19.04.2021г. от 16,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности и спорт  към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1.      Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-726/30.03.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020г. за 2020г.