Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 23.10.2020 г.

На 23.10.2020 г. от 16.00 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

 Дневен ред

1. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-778/07.10.2020г. от Михаил Владиславов Цинцаров, относно отпускане на стипендия.

2. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-З-776/02.10.2020г. от Съюза на офицерите и сержантите от запас и резерва и Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите в общината, относно финансово подпомагане.

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-636/20.10.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско,  относно възможност за кандидатстване с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001- 5.001”ТОПЪЛ ОБЯД”.

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-637/20.10.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско,  относно възможност за кандидатстване за финансиране на мерки за превенции от COVID-19, със средства натрупани по чл.60 ал.2 т.1 и чл. 64ал.1 от Закона за управление на отпадъците.

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-624/25.09.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско,  относно проект на нова Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Банско.

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-638/20.10.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продажба чрез сключване на договор за имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2553.1.1 по КК и КР на гр. Банско.

7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-642/20.10.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение №225/04.09.2020г на Общински съвет-Банско.

8 . Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-643/20.10.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение №224/04.09.2020г на Общински съвет-Банско.