Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 25.05.2021 г.

На 25.05.2021г. от 16.00 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-743/05.05.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно проект на нова Наредба №1 за осигуряване, опазване и поддържане на обществения ред, опазване на общинската собственост и инфраструктурата, поддържане и опазване на околната среда, транспорт и опазване на движението на територията на Община Банско.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-748/18.05.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно Общински годишен план за социалните услуги за 2021г.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-752/19.05.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско.

4. Парични помощи:

1. заявление с вх. №ОС-З-970/20.04.2021г от Христо Костадинов Мунин от гр. Добринище;

2. заявление с вх. №ОС-З-971/20.04.2021г от Георги Христов Камбуров от гр. Добринище;

3. заявление с вх. №ОС-З-972/20.04.2021г от Фидана Илиева Иванова от гр. Добринище;

4. заявление с вх. №ОС-З-973/20.04.2021г от Атанаска Андонова Мацина от гр. Добринище;

5. заявление с вх. №ОС-З-974/21.04.2021г от Борис Стоянов Величков от гр. Банско;

6. заявление с вх. №ОС-З-975/21.04.2021г от Калинка Иванова Чукова от гр. Банско;

7. заявление с вх. №ОС-З-977/21.04.2021г от Илия Борисов Събев от гр. Банско;

8. заявление с вх. №ОС-З-978/21.04.2021г от Живка Илиева Събева от гр. Банско;

9. заявление с вх. №ОС-З-979/21.04.2021г от Красимира Илиева Събева от гр. Банско;

10. заявление с вх. №ОС-З-980/21.04.2021г от Люба Костадинова Сариева от гр. Банско;

11. заявление с вх. №ОС-З-981/21.04.2021г от Елена Петрова Семова от гр. Банско;

12. заявление с вх. №ОС-З-982/21.04.2021г от Гергана Красимирова Семова от гр. Банско;

13. заявление с вх. №ОС-З-983/21.04.2021г от Мария Стоянова Семова от гр. Банско;

14. заявление с вх. №ОС-З-984/29.04.2021г от Гергана Огнянова Генчева от гр. Банско;

15. заявление с вх. №ОС-З-985/29.04.2021г от Никола Петров Лефтеров от гр. Банско;

16. заявление с вх. №ОС-З-986/29.04.2021г от Мария Петрова Лефтерова от гр. Банско;

17. заявление с вх. №ОС-З-987/07.05.2021г от Севда Цветкова Пумпалова от гр. Добринище;

18. заявление с вх. №ОС-З-988/10.05.2021г от Люба Христова Дашева от гр. Добринище;

19. заявление с вх. №ОС-З-990/12.05.2021г от Борислав Георгиев Чивянов от гр. Добринище.