Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по местна политика в образованието и дух. сфера 23.07.2020 г.

На 23.07.2020 г. от 16.30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-563/03.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно пълняемостта на групите в общинските детски градини.

2. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-565/03.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно вписване на ДГ „Слънце” с. Места в Списъка на защитените детски градини в Р България за учебната 2020/2021г.

3. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-566/03.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно вписване на ДГ „Слънце” с. Места в Списъка на средищните детски градини в Р България за учебната 2020/2021г.