Log in

Общински съвет Банско

Заседание на Общински съвет - Банско на 28.09.2021 г.

На 28.09.2021 г. от 9,30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно закрито заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.edit f2

Заседание на Общински съвет - Банско на 31.08.2021 г.

На 31.08.2021 г. от 9,30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.edit f2

Заседание на Общински съвет - Банско на 14.09.2021 г.

На 14.09.2021 г. от 17 ч. в Заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе закрито заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.edit f2

Заседание на Общински съвет - Банско на 30.07.2021 г.

На 30.07.2021 г. от 9,30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.edit f2

Заседание на Общински съвет - Банско на 30.06.2021 г.

На 30.06.2021 г. от 9,30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.edit f2

Заседание на Общински съвет - Банско на 31.05.2021 г.

На 31.05.2021 г. от 9,30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.edit f2

Заседание на Общински съвет - Банско на 27.04.2021 г.

На 27.04.2021 г. от 9,30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе закрито заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.edit f2

Извънредно заседание на ОБС

На 25.03.2021 г. от 17,00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-724/25.03.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предложение за сътрудничество между Агенция „Пътна инфраструктура” и Община Банско за обект: „Ремонт на обходното трасе на Републикански път II – 19 за частта му, попадаща в регулацията на гр. Банско в участъка от км 38+509 до км 41+150, от кръстовището на републикански път II-19 при км 38+509 в гр. Банско с улица "Явор" с начало о.т. 904 и край о.т. 1341 по регулационния план на гр. Банско, преминаваща в улица "Найден Геров" с начало о.т. 1341 и край о.т.947 по регулационния план на гр. Банско и завършваща до кръстовището на ул. "Найден Геров" с републикански път II-19 при км 41+150, с дължина 4820 метра”, по реда на Глава осма „Общинско сътрудничество“ от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

докл. Д. Русков

Заседание на Общински съвет - Банско на 31.03.2021 г.

На 31.03.2021 г. от 9,30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе закрито заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.edit f2

Заседание на Общински съвет - Банско на 24.02.2021 г.

На 24.02.2021 г. от 9,30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе закрито заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.edit f2