Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 27.06.2018 г.

На 27.06.2018г. от 9,30 часа в тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-103/22.05.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка на ПИ с идентификатор 02676.501.5210 по КК и КР на гр. Банско.

докл. Д. Русков

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-104/22.05.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка на ПИ с идентификатор 02676.501.5211 по КК и КР на гр. Банско.

докл. Д. Русков

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-105/22.05.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка на ПИ с идентификатор 02676.501.5212 по КК и КР на гр. Банско.

докл. Д. Русков

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-106/22.05.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка на ПИ с идентификатор 02676.501.5215 по КК и КР на гр. Банско.

докл. Д. Русков

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-107/22.05.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка на ПИ с идентификатор 02676.501.5216 по КК и КР на гр. Банско.

докл. Д. Русков

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-108/22.05.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка на ПИ с идентификатор 02676.501.5217 по КК и КР на гр. Банско.

докл. Д. Русков

7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-109/22.05.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка на ПИ с идентификатор 02676.501.5218 по КК и КР на гр. Банско.

докл. Д. Русков

8. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-110/22.05.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка на ПИ с идентификатор 02676.501.5219 по КК и КР на гр. Банско.

докл. Д. Русков

9. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-111/22.05.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка на ПИ с идентификатор 02676.501.5220 по КК и КР на гр. Банско.

докл. Д. Русков

10. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-112/22.05.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка на ПИ с идентификатор 02676.501.5221 по КК и КР на гр. Банско.

докл. Д. Русков

11. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-113/22.05.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка на ПИ с идентификатор 02676.501.5222 по КК и КР на гр. Банско.

докл. Д. Русков

12. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-114/22.05.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка на ПИ с идентификатор 02676.501.5224 по КК и КР на гр. Банско.

докл. Д. Русков

13. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-115/22.05.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка на ПИ с идентификатор 02676.501.5231 по КК и КР на гр. Банско.

докл. Д. Русков

14. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-116/22.05.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка на ПИ с идентификатор 02676.501.5234 по КК и КР на гр. Банско.

докл. Д. Русков

15. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-117/22.05.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка на ПИ с идентификатор 02676.501.5238 по КК и КР на гр. Банско.

докл. Д. Русков

16. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-118/22.05.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка на ПИ с идентификатор 02676.501.5239 по КК и КР на гр. Банско.

докл. Д. Русков

17. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-119/22.05.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка на ПИ с идентификатор 02676.501.5240 по КК и КР на гр. Банско.

докл. Д. Русков

18. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-120/22.05.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка на ПИ с идентификатор 02676.501.5241 по КК и КР на гр. Банско.

докл. Д. Русков

19. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-121/22.05.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка на ПИ с идентификатор 02676.501.5242 по КК и КР на гр. Банско.

докл. Д. Русков

20. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-122/22.05.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка на ПИ с идентификатор 02676.501.5243 по КК и КР на гр. Банско.

докл. Д. Русков

21. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-123/22.05.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка на ПИ с идентификатор 02676.501.6373 по КК и КР на гр. Банско.

докл. Д. Русков

22. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-127/05.06.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно кандидатстване с проект „Подобряване на енергийната ефективност на общински административни сгради в Община Банско”.

докл. Д. Русков

23. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-128/05.06.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно кандидатстване с проект „Подобряване на образователната инфраструктура в Професионална лесотехническа гимназия гр. Банско”.

докл. Д. Русков

24. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-129/05.06.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно кандидатстване с проект „Рехабилитация и реконструкция на съществуващо езеро в градски парк в гр. Банско”.

докл. Д. Русков

25. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-133/11.06.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно дофинансиране на ОУ „Св. Климент Охридски” гр. Добринище за извършен ремонт на отоплителна инсталация.

докл. Д. Русков

26. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-52/13.06.2018г. от Бисер Михайлов - областен управител на област с административен център Благоевград, относно Заповед №ОА-АК-159/11.06.2018г. за ново обсъждане на Решение №735/30.05.2018г. на Общински съвет-Банско.

докл. Д. Русков

27. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-136/14.06.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансова помощ на Зоя Иванова Каферинова за рехабилитация и възстановяване на нейния син Костадин Славчов Каферинов.

докл. Д. Русков

28. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-125/30.05.2018г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно заповед №07-18-65/23.05.2018г., относно отдаване под наем на част от ПИ с идентификатор 02676.501.1023 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Загорчин

29. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-132/11.06.2018г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно заповед №07-18-67/08.06.2018г., относно издаване на разрешително за водовземане от минерална вода от КЕИ №2 „Банята” на „ДИАНА – 2001” ЕООД, гр. Добринище.

докл. К. Загорчин

30. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-131/08.06.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на маломерни имоти от Общински поземлен фонд – частна общинска собственост, за стопанската 2018 – 2019г.

докл. К. Загорчин

31. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-134/012.06.2018г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно заповед №07-18-67/08.06.2018г., относно отдаване под наем на маломерни имоти от Общински поземлен фонд за стопанската 2018 – 2019г., за които има подадени две или повече заявления.

докл. К. Загорчин

32. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-53/13.06.2018г. от Бисер Михайлов - областен управител на област с административен център Благоевград, относно Заповед №ОА-АК-158/11.06.2018г. за ново обсъждане на Решение №730/30.05.2018г. на Общински съвет-Банско.

докл. К. Загорчин

33. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-137/14.06.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно ползване на тротоарно право и монтиране на стълба за достъп до търговски обект в УПИ ІІ-218 кв.30 по плана на гр. Добринище.

докл. К. Загорчин

34. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-138/14.06.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 02676.118.86, местност „Момин гроб” по КК на гр. Банско от „земеделска земя” в „за спорт и атракции””.

докл. К. Загорчин

35. Парични помощи.

докл. К. Загорчин

 

 


You are here