Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 20.07.2018 г.

На 20.07.2018г. от 9,30 часа в тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

 

 

Дневен ред

1. Отчет за дейността на Общински съвет-Банско и неговите комисии.

докл. П. Баряков

2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Банско.

докл. Г. Икономов

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-141/03.07.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализиране на Списъка със защитени училища в Р България за учебната 2018/2019г.

докл. Евг. Тренчева

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-143/04.07.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализиране на Списъка на средищните училища в Р България за учебната 2018/2019г.

докл. Евг. Тренчева

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-148/09.07.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изменение на Решение №650/27.02.2018г. на Общински съвет-Банско.

докл. Г. Главчев

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-140/27.06.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Банско и издаване на сертификати клас В.

докл. Д. Русков

7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-142/04.07.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно утвърждаване договор за управление на „Общински паркинги - Банско” ЕООД.

докл. Д. Русков

8. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-146/05.07.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на Сдружение за планинарство „Никола Проев – Пройката”.

докл. Д. Русков

9. Разглеждане на докладна с в вх. №ОС-01-147/05.07.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за проектиране и изграждане на обект „Кабелизация на разпределителната мрежа и слаботокови кабели на ул. „Пирин” (от кръстовището на ул. „Гоце Делчев” до кръстовището с ул. „Отец Паисий”)”.

докл. Д. Русков

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-149/09.07.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на средства за възнаграждения на ръководителите, ангажирани с получаване на лифт карти за свободно каращи деца за ски сезон 2017/2018г.

докл. Д. Русков

11. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-150/10.07.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка за продажба на УПИ ХХІ по плана на с. Баня, Община Разлог.

докл. Д. Русков

12. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-151/10.07.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка за продажба на УПИ ХХІV по плана на с. Баня, Община Разлог.

докл. Д. Русков

13. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-152/10.07.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка за продажба на УПИ ХХV по плана на с. Баня, Община Разлог.

докл. Д. Русков

14. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-153/12.07.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно кандидатстване с проект „Осигуряване на достъпна среда в сградата на Център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с деменция, с. Места”.

докл. Д. Русков

15. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-154/12.07.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно финансово подпомагане на Николай Карабунаров от с. Сатовча.

докл. Д. Русков

16. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-135/14.06.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел.

докл. К. Загорчин

17. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-145/05.07.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно одобряване на Допълнителен годишен план за ползване на дървесина от гори, собственост на Община Банско, стопанисвани от ТП „ДГС Места” за 2018г. и утвърждаване на График по чл.9 ал.1 от НУРВИДГТ по чл.95 ал.1 от Закона за горите.

докл. К. Загорчин

18. Парични помощи.

докл. К. Загорчин

 


You are here