Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 30.08.2018 г.

На 30.08.2018г. от 9,30 часа в тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-175/14.08.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Банско.

докл. М. Бистрин

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-156/16.07.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно допълнение на структура на Общинска администрация Банско.

докл. Д. Русков

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-168/02.08.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно Годишен финансов отчет за 2017г. на „Общински паркинги Банско” ЕООД.

докл. Д. Русков

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-170/07.08.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно финансово подпомагане на ФК „Банско”.

докл. Д. Русков

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-177/14.08.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно финансова награда на Катрин Гемкова за постигнати резултати на Европейско първенство по таекуон-до в Естония.

докл. Д. Русков

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-179/16.08.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно придобиване на ПИ с идентификатор 02676.501.9063 по КК и КР на гр. Банско.

докл. Д. Русков

7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-180/16.08.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно придобиване на ПИ с идентификатор 02676.501.5229 по КК и КР на гр. Банско.

докл. Д. Русков

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-181/16.08.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно съгласие за закупуване на лек автомобил за нуждите на „Топлоснабдяване Банско” ЕООД.

докл. Д. Русков

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-182/16.08.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на Иван Везюв за участието му в Световните летни игри на Спешъл олимпикс 2019г. в Абу Даби.

докл. Д. Русков

10. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-183/20.08.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно закупуване на автомобил за нуждите на отдел „Озеленяване” към Общинска администрация-Банско.

докл. Д. Русков

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-173/08.08.2018г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно заповед №07-18-86/03.08.2018г., относно отчет за изпълнение на бюджета на Община Банско към 31.12.2017г.

докл. Д. Русков

12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-174/08.08.2018г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно заповед №07-18-86/03.08.2018г., относно текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2018г. и Сборния отчет на средства от Европейския съюз, извънбюджетни сметки и фондове с натрупване на Община Банско.

докл. Д. Русков

13. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-158/19.07.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ на наследници на Петър Иванов Ковачев.

докл. К. Загорчин

14. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-159/19.07.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ на наследници на Петър Костадинов Халачев.

докл. К. Загорчин

15. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-160/19.07.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ на наследници на Минко Тодоров Колевичин.

докл. К. Загорчин

16. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-161/19.07.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ на наследници на Петър Младенов Марков.

докл. К. Загорчин

17. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-163/23.07.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – собственост на Община Банско.

докл. К. Загорчин

18. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-164/23.07.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно прекратяване на съсобственост между Мария Боева, Райна Георгиева и Община Банско.

докл. К. Загорчин

19. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-165/31.07.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.1141.1.17 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Загорчин

20. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-166/31.07.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.1141.1.19 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Загорчин

21. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-176/14.08.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на имот с идентификатор 21498.165.5, местност „Косолдо” в гр. Добринище.

докл. К. Загорчин

22. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-171/07.08.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на еднократна помощ на Иван Самарджиев.

докл. К. Загорчин

23. Парични помощи.

докл. К. Загорчин

 


You are here