Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 30.10.2018 г.

На 30.10.2018г. от 9,30 часа в тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Избор на комисия за изработване на проект на нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

докл. П. Баряков

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-207/15.10.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на месечна стипендия на Гергана Божинова.

докл. Д. Русков

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-208/15.10.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на Сдружение „Ски клуб Банско”.

докл. Д. Русков

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-210/17.10.2018г.х от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2017г. съгласно Приложение №5 от Решение №803 по Протокол №40/30.08.2018г.

докл. Д. Русков

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-211/17.10.2018г.х от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на месечна стипендия на Михаил Цинцаров.

докл. Д. Русков

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-212/17.10.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за закупуване на машина за изкърпване на асфалтова настилка – инфраред технология.

докл. Д. Русков

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-218/23.10.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за ремонт на отоплителна инсталация захранваща ОУ „Св. Климент Охридски”, ДГ „Мечо Пух”, читалище „Димитър Благоев” и кметство Добринище.

докл. Д. Русков

8. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-203/08.10.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – собственост на Община Банско за 2018г.

докл. К. Загорчин

9. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-204/08.10.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на помещения с обща площ 159 кв.м, находящи се в сграда, разположена в парцел VIII, пл. №138 в кв.13 по плана на с. Филипово.

докл. К. Загорчин

10. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-206/11.10.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ.

докл. К. Загорчин

11. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-209/15.10.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2019г. от общински горски територии, собственост на Община Банско, предоставени за стопанисване на ТП „ДГС Добринище”.

докл. К. Загорчин

12. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-213/17.10.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на „Отоплителна инсталация с котлоагрегат PYROTEC с единична мощност от 720 kW и горивна база дървесина” ведно с изграден топлопровод от ОУ „Св. Климент Охридски” до читалище „Димитър Благоев” и сградата на кметството в гр. Добринище.

докл. К. Загорчин

13. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-215/19.10.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ.

докл. К. Загорчин

14. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-216/19.10.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ.

докл. К. Загорчин

15. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-217/19.10.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на имот – частна общинска собственост 02676.501.1144.2.4 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Загорчин

16. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-219/23.10.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно подмяна на ветрозащитен пояс в участъка гр. Банско – с. Баня.

докл. К. Загорчин

17. Парични помощи.

докл. К. Загорчин

 

 


You are here