Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 29.11.2018 г.

На 29.11.2018г. от 09.30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-240/19.11.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Банско за 2019 година.

докл. Евг. Тренчева

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-222/25.10.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно предложение от таксиметровите превозвачи, извършващи дейност на територията на Община Банско за актуализиране на размера на минималните и максималните цени на таксиметров превоз на територията на Община Банско.

докл. Д. Русков

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-229/07.11.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за изографисване на северната стена на храм ”Св.Троица” гр. Банско.

докл. Д. Русков

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-237/16.11.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за културните събития и фестивалите, предвидени в Културната програма на Община Банско за 2019г.

                                                     докл. Д. Русков

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-243/22.11.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно продажба на стояща дървесина на корен (топола) чрез публичен търг с явно наддаване.

                                                    докл. Д. Русков

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-244/22.11.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Петър Димитров Байраков.

                                                    докл. Д. Русков

7. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-232/13.11.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно определяне на комисия за проверка на декларации по чл.35 ал.1 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

докл. Б. Кишев

8. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-220/24.10.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно придобиване на публични ВиК активи за 2016г. и 2017г. и предаване на активите в управление от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД – Благоевград, за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК” ЕООД – Благоевград.

                                                     докл. К. Загорчин

9. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-224/30.10.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 47857.102.157.1.4 по КК и КР на с. Места.

                                                    докл. К. Загорчин

10. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-225/30.10.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на сграда с идентификатор 02676.501.941.3 по КК и КР на гр. Банско.

                                                    докл. К. Загорчин

11. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-226/30.10.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на сграда с идентификатор 02676.501.2320.15.3 по КК и КР на гр. Банско.

                                                     докл. К. Загорчин

12. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-227/05.11.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – собственост на Община Банско за 2018г.

                                                     докл. К. Загорчин

13. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-228/05.11.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно продажба на поземлен имот с идентификатор 39614.15.172 по КК и КР на с. Кремен.

                                                            докл. К. Загорчин

14. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-235/16.11.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – собственост на Община Банско за 2018г.

                                                     докл. К. Загорчин

15. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-236/16.11.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно придобиване на сграда с идентификатор 02676.501.417.1 по КК и КР на гр. Банско.

                                                     докл. К. Загорчин

16. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-238/16.11.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2019г. от общински горски територии, собственост на Община Банско, предоставени за стопанисване на ТП „ДГС Места”.  

                                                     докл. К. Загорчин

17. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-234/14.11.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред на територията на Община Банско.

                                                     докл. К. Загорчин

18. Парични помощи.

                                                     докл. К. Загорчин

 


You are here