Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 27.12.2018 г.

На 27.12.2018г. от 09.30 часа в тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-241/20.11.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, собственост на Община Банско за 2018 г.

докл. Д. Русков

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-242/20.11.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно продажба на поземлен имот с идентификатор 02676.501.4444 по КК и КР на гр. Банско.

докл. Д. Русков

3. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-221/19.11.2018г. от Радослав Петаков, относно отпускане на стипендия за обучение във „Колеж по туризъм” гр. Благоевград.

докл. Д. Русков

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-249/07.12.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за обект „Актуализация, допълнение и обединяване на изготвени проекти за ул. „Найден Геров” гр. Банско от о.т.945 до о.т.659 и изграждане на тротоарни настилки и осветление на ул. „Явор””.

докл. Д. Русков

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-250/07.12.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно одобряване на План-сметка за трите вида услуги за 2019 г. – сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депо и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, които се предлагат във всички населени места на територията на Община Банско.

докл. Д. Русков

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-251/07.12.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на „Български ски пул” ЕООД за провеждане на Световна купа по ски алпийски дисциплини от 22.02 до 24.02.2019г.

докл. Д. Русков

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-253/11.12.2018г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно заповед №07-18-127/07.12.2018г., относно изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Банско.

докл. Д. Русков

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-254/11.12.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско.

докл. Д. Русков

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-255/13.12.2018г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно заповед №07-18-127/07.12.2018г., относно финансов план и ценоразпис на минимални продажни цени на дървени материали франко временен горски склад на ТП „ДГС Добринище”.

докл. Д. Русков

10. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-257/18.12.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно промяна на срока на погасяване на кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД.

докл. Д. Русков

11. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-248/03.12.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно възстановяване право на собственост по реда на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ на наследници на Димитър Пиришанчин.

докл. К. Загорчин

12. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-252/07.12.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 02676.28.29, местност „Карантията” по КК на гр. Банско от "земеделска земя" в "за жилищно строителство” и „ПУП-ПП за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 02676.28.29, местност „Карантията” по КК на гр. Банско, чрез преминаване през част от ПИ 02676.28.30, местност „Карантията” по КК на гр. Банско”.

докл. К. Загорчин

13. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-256/18.12.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно одобряване на Допълнителен годишен план за ползване на дървесина от гори собственост на Община Банско, стопанисвани от ТП „ДГС Добринище” за 2019г.

докл. К. Загорчин

14. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-258/19.12.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изменение на регулационния и застроителен план на УПИ ІІ и УПИ ІІІ, кв.142 по плана на гр. Банско.

докл. К. Загорчин

15. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-223/30.10.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 47857.102.157.1.1 и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 47857.102.157.1.2 по КК и КР на с. Места.

докл. К. Загорчин

16. Парични помощи.

                                                    докл. К. Загорчин

 

 


You are here