Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 24.01.2019 г.

На 24.01.2019г. от 09.30 часа в тържествената  зала на НЧ „Никола Вапцаров” ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Отчет за дейността на Общински съвет-Банско и неговите комисии.

докл. П. Баряков

2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Банско.

докл. Г. Икономов

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-259/19.12.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на План за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници на Община Банско за периода 2019 – 2025 г.

докл. М. Бистрин

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-272/11.01.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на Чавдар Рахов.

докл. Д. Русков

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-260/02.01.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно финансов план и ценоразпис на минимални продажни цени на дървени материали франко временен горски склад на ТП „ДГС Места”.

докл. Д. Русков

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-269/11.01.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно общата численост и структурата на Общинска администрация Банско за 2019г.

докл. Д. Русков

7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-270/11.01.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка за продажба на ПИ с идентификатор 39614.15.172 по КК и КР на с. Кремен, Община Банско.

докл. Д. Русков

8. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-261/02.01.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на нова Наредба за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Банско.

докл. К. Загорчин

9. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-262/02.01.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ на наследници на Димитър Наумов Рискьов.

докл. К. Загорчин

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-264/07.01.2019г. от Георги Икономов - кмет на Община Банско, относно приемане на нови правила по чл.24а ал.10 от Закона за автомобилните превози.

докл. К. Загорчин

11. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-266/07.01.2019г. от Георги Икономов - кмет на Община Банско, относно Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории за 2018г.

докл. К. Загорчин

12. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-265/07.01.2019г. от Георги Икономов - кмет на Община Банско, относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – собственост на Община Банско за 2019г.

докл. К. Загорчин

13. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-274/16.01.2019г. от Георги Икономов - кмет на Община Банско, относно Годишен план за паша и Правила на ползване на мерите, пасищата и ливадите от Общинския поземлен фонд за 2019г. и задълженията на Община Банско и на ползвателите за поддържане на мерите, пасищата и ливадите.

докл. К. Загорчин

14. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-276/16.01.2019г. от Георги Икономов - кмет на Община Банско, относно изработване на „ПУП - Парцеларен  план (ПП) за път за достъп и трасе за кабел 6 kW до имот с номер 012193, местност „Скок” по КВС на с. Гостун, Община Банско”.

докл. К. Загорчин

15. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-277/16.01.2019г. от Георги Икономов - кмет на Община Банско, относно изработване на „ПУП - ПРЗ (План за регулация и застрояване) за урегулиране на ПИ 21498.350.128 по КК на гр. Добринище в новообразуван УПИ ІV-350.128, кв.1 по регулационния план на гр. Добринище с отреждане „за обществено обслужване и склад” и изменение на уличната регулация между о.т. 16 и о.т. 17 по плана на гр. Добринище”.

докл. К. Загорчин

16. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-278/17.01.2019г. от Георги Икономов - кмет на Община Банско, относно изработване на „ПУП – ПРЗ и ПУР за изменение План за улична регулация между о.т.169 и о.т.170 и изменение Плана за регулация на УПИ ХІІ-796, УПИ ХІІІ-793, УПИ ХІV-794, УПИ ХV-795, кв.68 и УПИ І, кв.69, гр. Добринище в съответствие със съществуващите имотни граници по КК на гр. Добринище”.

докл. К. Загорчин

17. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-267/07.01.2019г. от  Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансова помощ за лечение на опорно-двигателната система на Димитър Иванов Рахов.

докл. К. Загорчин

18. Парични помощи.

докл. К. Загорчин

 


You are here