Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 05.02.2019 г.

На 05.02.2019г. от 09.30 часа в тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-С-21/13.12.2018г. от Петър Баряков – председател на Общински съвет-Банско, относно приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Банско, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

докл. П. Баряков

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-282/23.01.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно покана за редовно Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД гр. Благоевград, от Бисер Михайлов – Председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД гр. Благоевград.

докл. Д. Русков

3. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-С-30/22.01.2019г. от Георги Попов – председател на СКИ КЛУБ ЮЛЕН, относно финансиране на СКИ КЛУБ ЮЛЕН.

докл. Д. Юлев

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-283/28.01.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно допълване на Структурата на Община Банско за 2019г. с една нова щатна бройка специалист „здравен медиатор”.

докл. Д. Русков

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-275/16.01.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно проекто-бюджет приходи и разходи на Община Банско за 2019г.

докл. Д. Русков

 

 


You are here