Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 28.02.2019 г.

На 28.02.2019г. от 09.30 часа в тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Предоставяне на информация от Иван Попов – началник на РУ Банско.

докл. И. Попов

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-284/29.01.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Банско.

докл. М. Бистрин

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-279/22.01.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на Община Банско през 2018 г.

докл. Г. Думанов

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-285/29.01.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно Годишен отчет за изпълнение на управленската програма на кмета на Община Банско.

докл. Г. Думанов

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-281/23.01.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка за прекратяване на съсобственост в ПИ 02676.158.112 по КК и КР на гр. Банско.

докл. Г. Думанов

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-С-35/06.02.2019г. от Димитър Русков – председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси, относно определяне на основното месечно възнаграждение на Георги Икономов – кмет на Община Банско.

докл. Г. Думанов

7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-289/05.02.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно определяне месечните възнаграждения на кметовете на кметства Добринище, Филипово, Места и Кремен, Община Банско.

докл. Г. Думанов

8. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-292/12.02.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно покана за членство в Сдружението с нестопанска цел „Общинска мрежа за енергийна ефективност Еко Енергия”.

докл. Г. Думанов

9. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-295/15.02.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно кандидатстване с проектно предложение „Патронажна грижа в Община Банско”.

докл. Г. Думанов

10. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-296/19.02.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка за продажба на овчарник, находящ се в имот №003361 в землището на с. Осеново.

докл. Г. Думанов

11. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-297/19.02.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка за продажба на краварник, находящ се в имот №006249 в землището на с. Осеново.

докл. Г. Думанов

12. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-287/29.01.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост, находящи се в местността „Карагача” в гр. Банско.

докл. К. Загорчин

13. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-288/04.02.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно сключване на договор за дарение на компютри и монитори с Областна дирекция на МВР Благоевград.

докл. К. Загорчин

14. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-290/05.02.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни.

докл. К. Загорчин

15. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-291/06.02.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно дарение на част от УПИ ІІ – 114, кв.9 по плана на с. Гостун в полза на Община Банско.

докл. К. Загорчин

16. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-294/14.02.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно забрана за издаване на разрешения за строеж и преустройства на съществуващи помещения за нощни барове, дискотеки, казина, игрални зали, еротик барове и заведения с подобна функция.

докл. К. Загорчин

17. Парични помощи.

докл. К. Загорчин

 

 


You are here