Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 28.03.2019 г.

 На 28.03.2019г. от 09.30 часа в тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-298/22.02.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно Програма за развитие на туризма в Община Банско за 2019г.

докл. М. Бистрин

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-299/07.03.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно продажба на общинско жилище и приемане на пазарната му оценка, находящо се в гр. Банско.

докл. Д. Русков

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-303/18.03.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за проектиране и изграждане на обект „Трафопост, кабелна линия 20 kV и кабелни линии ниско напрежение – външно ел. захранване на „Ландшафтно и архитектурно оформление на градски парк и план за застрояване в ПИ 02676.501.1023 по КК на гр. Банско”.

докл. Д. Русков

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-304/18.03.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за честване на 90-годишнина на НУ „Св. Паисий Хилендарски” гр. Банско.

докл. Д. Русков

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-307/20.03.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на „Таекуон-до клуб ХОУК – Банско” за участие в Европейско първенство по таекуон-до в Римини, Италия.

докл. Д. Русков

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-310/21.03.2019г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно заповед №07-19-59/19.03.2019г., относно отпускане на финансови средства за провеждането на „ХХVІ Международен детски Великденски фестивал – Босилеград” през април 2019г.

докл. Д. Русков

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-300/11.03.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно допълнение на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства на територията на гр. Банско.

докл. К. Загорчин

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-301/11.03.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове на територията на Община Банско.

докл. К. Загорчин

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01- 305/19.03.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно одобряване на Допълнителен годишен план за ползване на дървесина от гори собственост на Община Банско, стопанисвани от ТП „ДГС Места” за 2019г.

докл. К. Загорчин

10. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-306/19.03.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изработване на „ПУП – Парцеларен план (ПП) за кабелна линия 20kV за ел. захранване на БС „Тепченик”, находяща се в ПИ 21498.130.33 по КК и КР на гр. Добринище, Община Банско”.

докл. К. Загорчин

11. Разглеждане на заповед №ОА-АК-59/13.03.2019г. от Бисер Михайлов – Областен управител на област с административен център Благоевград с вх. №ОС-С-43/18.03.2019г., относно Решение №934/28.02.2019г. на Общински съвет-Банско.

докл. К. Загорчин

12. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-309/21.03.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно получена покана за извънредно заседание на ОС на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД гр. Благоевград, което ще се проведе на 23.04.2019г.

докл. К. Загорчин

13. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-311/21.03.2019г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно заповед №07-19-59/19.03.2019г., относно допускане за изработване на „ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за изменение на ПУП за УПИ ІІ и УПИ ІІІ, кв.142 по плана на гр. Банско (ПИ 02676.501.300 и ПИ 02676.501.304 по КК на гр. Банско)”.

докл. К. Загорчин

14. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-312/21.03.2019г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно заповед №07-19-59/19.03.2019г., относно изработване на „ПУП – Парцеларен план (ПП) за кабелна линия 380/220 kV за електрозахранване на обект „Апартамент – отделяне на мерене (самостоятелен обект 02676.156.57.2.26) в ПИ 02676.156.57 по КК на гр. Банско”.

докл. К. Загорчин

15. Парични помощи.

докл. К. Загорчин

 

 


You are here