Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 24.04.2019 г.

На 24.04.2019г. от 09.30 часа в тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-314/01.04.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализиране на Списъка на защитените училища в Р България за учебната 2019-2020г.

докл. Евг. Тренчева

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-315/01.04.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализиране на Списъка на средищните училища в Р България за учебната 2019-2020г.

докл. Евг. Тренчева

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-316/01.04.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно вписване на ДГ „Слънце” с. Места в Списъка на средищните детски градини в Р България за учебната 2019-2020 г.

докл. Евг. Тренчева

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-317/01.04.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно вписване на ДГ „Слънце” с. Места в Списъка на защитените детски градини в Р България за учебната 2019-2020 г.

докл. Евг. Тренчева

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-322/09.04.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отчетни доклади на читалищата на територията на Община Банско.

докл. Евг. Тренчева

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-323/09.04.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на група за бански песни „Пирински бисери” за заснемане на музикален видеоклип.

докл. Д. Русков

7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-326/09.04.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно продажба на земя – частна общинска собственост, ПИ 21498.351.586 по КК и КР на гр. Добринище.

докл. Д. Русков

8. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-327/10.04.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно кандидатстване с проект „Организиране на отдих с участие в курсове по избор за потребители на Защитени жилища от Община Банско” пред Фонд „Социална закрила” на МТСП.

докл. Д. Русков

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-328/10.04.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно финансово подпомагане на Териториална съюзна организация на слепите гр. Разлог.

докл. Д. Русков

10 . Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-333/16.04.2019г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно заповед №07-19-69/15.04.2019г., относно даване на съгласие на „Топлоснабдяване Банско” ЕООД за теглене на банков кредит.

докл. Д. Русков

11. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-318/04.04.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно определяне на водовземни съоръжения от находище на минерална вода „Добринище”, гр. Добринище, Община Банско, минералната вода от които ще бъде предоставена за безвъзмездно ползване.

докл. К. Загорчин

12. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-319/04.04.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно издаване на разрешително за водовземане за Обществена минерална баня, гр. Добринище, изградена върху поземлен имот с идентификатор 21498.350.133 по КК и КР на гр. Добринище.

докл. К. Загорчин

13. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-320/08.04.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане на имотите, собственост на Община Банско за 2019 г.

докл. К. Загорчин

14. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-321/08.04.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на сграда с идентификатор 02676.501.323.1 и сграда с идентификатор 02676.501.323.2 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Загорчин

15. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-324/09.04.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно продажба на сгради, находящи се в имот №010058 в землището на с. Гостун.

докл. К. Загорчин

16. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-325/09.04.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ.

докл. К. Загорчин

17. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-300/11.03.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно допълнение на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства на територията на гр. Банско.

докл. К. Загорчин

18. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-С-56/12.04.2019г. от Соня Кукова – за директор на Дирекция „Социално подпомагане” Разлог съгласно заповед №0104-РД01-0087/18.05.2018г., относно Програма за закрила на детето на Община Банско за 2019 година.

докл. К. Загорчин

19. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-330/12.04.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Банско за 2020 година.

докл. К. Загорчин

20. Парични помощи.

докл. К. Загорчин

 

 


You are here