Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 28.05.2019 г.

На 28.05.2019г. от 09.30 часа в тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-341/13.05.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на отчети за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Банско за 2018г. и Програма за управление на отпадъците на Община Банско за 2018г.

докл. Д. Юлев

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-331/16.04.2019г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно заповед №07-19-69/15.04.2019г., относно Годишен финансов отчет за 2018г. на „Общински паркинги Банско” ЕООД.

докл. Д. Русков

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-332/16.04.2019г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно заповед №07-19-69/15.04.2019г., относно Годишен финансов отчет за 2018г. на „Топлоснабдяване Банско” ЕООД.

докл. Д. Русков

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-342/14.05.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на „Ротари клуб Банско – Разлог” за провеждане на тринадесети турнир по тенис на маса в гр. Банско.

докл. Д. Русков

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-347/21.05.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за изграждане на обект „Изграждане на пешеходен мост между двата бряга на река Глазне – ІІ етап”.

докл. Д. Русков

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-348/21.05.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за възнаграждение на ръководителите, ангажирани с получаване на лифт карти за свободно каращи ски деца за сезон 2018/2019г.

докл. Д. Русков

7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-349/21.05.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно финансово подпомагане на Териториална съюзна организация на слепите гр. Разлог.

докл. Д. Русков

8. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-367/13.05.2019г. от Надежда Кръстева Обецанова, относно отпускане на стипендия на дъщеря й Катерина Николаева Обецанова.

докл. Д. Русков

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-335/30.04.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно освобождаване на Цветан Калоянов от поста член на Съвета на директорите на „Топлофикация Банско” АД.

докл. К. Загорчин

10. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-336/02.05.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на част от ПИ с идентификатор 02676.501.4584 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Загорчин

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-337/03.05.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно представителство на Община Банско в Сдружение „Долината на Места”.

докл. К. Загорчин

12. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-338/07.05.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно определяне на имотите – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.

докл. К. Загорчин

13. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-339/10.05.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно утвърждаване проект на договор между Община Банско и „БД Спорт – Банско” АД относно ползване на стадион „Св. Петър” гр. Банско.

докл. К. Загорчин

14. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-340/13.05.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно предоставяне под наем на земеделски земи – частна общинска собственост, с начин на трайно ползване ниви и друг вид земеделска земя с площ над 10 дка.

докл. К. Загорчин

15. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-343/16.05.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ.

докл. К. Загорчин

16. Разглеждане на заповед №ОА-АК-97/09.05.2019г. от Бисер Михайлов – Областен управител на област с административен център Благоевград с вх. №ОС-С-68/10.05.2019г., относно Решение №960/24.04.2019г. на Общински съвет-Банско.

докл. К. Загорчин

17. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-344/20.05.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Юлен” АД.

докл. К. Загорчин

18. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-345/20.05.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СПОРТЕН ЦЕНТЪР БАНСКО” АД.

докл. К. Загорчин

19. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-346/20.05.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно удължаване срока на договора за наем на помещение на І етаж на сградата на ОУ „Св. Климент Охридски” гр. Добринище.

докл. К. Загорчин

20. Парични помощи.

докл. К. Загорчин

 

 


You are here