Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 27.06.2019 г.

На 27.06.2019г. от 09.30 часа в тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Отчет за дейността на Общински съвет-Банско и неговите комисии.

докл. П. Баряков

2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Банско.

докл. Г. Икономов

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-355/04.06.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка за продажба на склад за зърнени храни, краварник и склад за зърнени храни, находящи се в имот №010058 в землището на с. Гостун.

докл. Д. Русков

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-359/06.06.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно дофинансиране на млечната кухня в ДГ „Здравец” гр. Банско.

докл. Д. Русков

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-361/12.06.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на манастир „Св. Вкмч Георги Зограф”, Атон, Гърция.

докл. Д. Русков

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-371/20.06.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за изпълнение на проект „Патронажна грижа в Община Банско”.

докл. Д. Русков

7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-351/28.05.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно продажба на ПИ 21498.350.124, ПИ 21498.350.532 и ПИ 21498.350.533 по КК и КР на гр. Добринище.

докл. К. Загорчин

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-352/28.05.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно предоставяне под наем на ПИ 02676.19.46 в местност „Грамадето”, землище на гр. Банско.

докл. К. Загорчин

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-353/04.06.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на маломерни имоти от Общински поземлен фонд – частна общинска собственост, за стопанската 2019 – 2020 г.

докл. К. Загорчин

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-354/04.06.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на маломерни имоти от Общински поземлен фонд – частна общинска собственост, за стопанската 2019 – 2020 г., за които има подадени две и повече заявления.

докл. К. Загорчин

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-356/04.06.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно одобряване на Допълнителен годишен план и утвърждаване на график за ползване на дървесина от гори, стопанисвани от ТП „ДГС Места” за 2019г.

докл. К. Загорчин

12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-358/06.06.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на ПИ – частна общинска собственост, с №001434 в землището на с. Филипово.

докл. К. Загорчин

13. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-360/12.06.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно избор на нов представител на Община Банско в „Хидроенерджи Банско” АД.

докл. К. Загорчин

14. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-364/14.06.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно предоставяне под наем на земеделски земи – частна общинска собственост, с начин на трайно ползване: нива.

докл. К. Загорчин

15. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-365/17.06.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изменение на Общия устройствен план на Община Банско в обхват имоти с идентификатори 02676.28.20 и 02676.28.23, местност Карантията по КК на гр. Банско.

докл. К. Загорчин

16. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-366/17.06.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изменение на Общия устройствен план на Община Банско в обхвата на УПИ І и УПИ ІІІ, кв.260 по плана на гр. Банско.

докл. К. Загорчин

17. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-367/14.06.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно предоставяне под наем на ПИ с идентификатор 02676.53.82, местност „Горни бареви блата” в землището на гр. Банско.

докл. К. Загорчин

18. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-368/19.06.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на терени за разполагане на преместваеми обекти на ул. „Гоце Делчев” гр. Банско.

докл. К. Загорчин

19. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-369/20.06.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно удължаване срока на Договор за наем на „Топлоцентрала” между „Тевно” ЕООД и „Топлоснабдяване Банско” ЕООД.

докл. К. Загорчин

20. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-370/20.06.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно удължаване срока на Договор за управление №Д-18-84/27.07.2018г. чрез Анекс между „Топлоснабдяване Банско” ЕООД и Димитър Иванов Мунин.

докл. К. Загорчин

21. Парични помощи.

докл. К. Загорчин

 

 


You are here