Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 23.07.2019 г.

На 23.07.2019г. от 09.30 часа в тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-376/09.07.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства по отношение на деца извън организираните ски клубове за зимен сезон 2018-2019г.

докл. Д. Русков

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-377/10.07.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Банско.

докл. Д. Русков

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-379/12.07.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на средства за изработване и монтаж на слънчев часовник на ул. „Гоце Делчев” в гр. Банско.

докл. Д. Русков

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-382/16.07.2019гщ. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно заповед №07-19-109/12.07.2019г., относно финансово подпомагане на „Ротари клуб Банско – Разлог” за реализиране на проект за закупуване на медицинско оборудване на четири отделения в МБАЛ гр. Разлог.

докл. Д. Русков

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-362/13.06.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, собственост на Община Банско за 2019г.

докл. К. Загорчин

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-363/13.06.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на терен, находящ се на ул. „Цар Симеон” в гр. Банско.

докл. К. Загорчин

7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-374/28.06.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2320.5.1 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Загорчин

8. Разглеждане на заповед №ОА-АК-122/09.07.2019г. от Бисер Михайлов – Областен управител на област с административен център Благоевград с вх. №ОС-С-91/10.07.2019г., относно Решение №1009/27.06.2019г. на Общински съвет-Банско.

докл. К. Загорчин

9. Парични помощи.

докл. К. Загорчин

 


You are here