Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 27.08.2019 г.

На 27.08.2019г. от 09.30 часа в тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-410/20.08.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализиране нормите за пълняемост на групите в ДГ „Здравец” гр. Банско.

докл. Евг. Тренчева

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-386/02.08.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Банско за 2019г.

докл. Евг. Тренчева

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-387/02.08.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на сграда с идентификатор 02676.501.941.7 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Загорчин

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-388/02.08.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем терен с площ от 30 кв.м, находящ се на пл. „Оборище” в гр. Банско.

докл. К. Загорчин

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-389/02.08.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.1141.1.20 и самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.1141.1.21 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Загорчин

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-390/02.08.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем терен с площ от 30 кв.м, част от покривното пространство на НЧ „Никола Вапцаров” в гр. Банско.

докл. К. Загорчин

7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-391/02.08.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.1178.6.18 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Загорчин

8. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-393/08.08.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост, с начин на трайно ползване: ниви.

докл. К. Загорчин

9. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-398/14.08.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПЗ в обхват 02676.20.2, местност „Грамадето” по КК па гр. Банско за промяна на предназначението на имота от „земеделска земя” в „за обслужване, търговия, хотелска и жилищна част””.

докл. К. Загорчин

10. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-399/14.08.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПЗ в обхват ПИ 02676.12.52 и ПИ 02676.12.66 по КК на гр. Банско за обединяване на имотите и промяна предназначението им от „земеделска земя” в „за обществено обслужване и жилищно строителство””.

докл. К. Загорчин

11. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-400/15.08.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно предоставяне под наем на поземлен имот – частна общинска собственост, с идентификатор 02676.3.278, местност „Клено” в землището на гр. Банско.

докл. К. Загорчин

12. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-401/15.08.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно предоставяне под наем на поземлен имот – частна общинска собственост, с идентификатор 02676.2.258, местност „Голяма ливада” в землището на гр. Банско.

докл. К. Загорчин

13. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-404/16.08.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно проект на договор между Община Банско и „Милениум Парк” ЕАД за право на ползване на футболния стадион „Св. Петър” в гр. Банско.

докл. К. Загорчин

14. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-405/16.08.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на стълбовете за улично осветление за разполагане на светещи двустранни рекламни кутии с размер 50/70 см.

докл. К. Загорчин

15. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-407/16.08.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на терени – общинска собственост за разполагане на рекламни съоръжения.

докл. К. Загорчин

16. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-409/19.08.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно дарение в полза на „Топлоснабдяване Банско” ЕООД.

докл. К. Загорчин

17. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-384/02.08.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за участие на ученик в „Космически лагер Турция 2019”.

докл. Д. Русков

18. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-385/02.08.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на стипендия на Благой Тодев.

докл. Д. Русков

19. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-394/08.08.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно пазарна оценка за продажба на ПИ с идентификатори 21498.350.124, 21498.350.532, 21498.350.533 по КК и КР на гр. Добринище.

докл. Д. Русков

20. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-396/13.08.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно финансови средства за участие на Радостина Кехайова и Иван Джолев на фестивала „Детски Пирин фолк” в гр. Сандански.

докл. Д. Русков

21. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-397/13.08.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно погасяване на такса „Битови отпадъци” за периода 2014 – 2019г. за футболен стадион „Св. Петър – гр. Банско”.

докл. Д. Русков

22. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-408/19.08.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно закупуване на автомобил за нуждите на Заведение за социални услуги гр. Банско.

докл. Д. Русков

23. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-402/15.08.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отчет за изпълнението на бюджета на Община Банско към 31.12.2018г.

докл. Д. Русков

24. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-403/15.08.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно текущо изпълнение на бюджета на Община Банско към 30.06.2019г.

докл. Д. Русков

25. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-406/16.08.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализация на бюджета на Община Банско за 2019 година.

докл. Д. Русков

 

26. Парични помощи.

докл. К. Загорчин

 

 

 


You are here