Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 20.09.2019 г.

На 20.09.2019г. от 09.30 часа в тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на заповед №ОА-АК-165/05.09.2019г. от Бисер Михайлов – Областен управител на област с административен център Благоевград с вх. №ОС-С-104/09.09.2019г., относно Решение №1033/27.08.2019г. на Общински съвет-Банско.

докл. Евг. Тренчева

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-413/09.09.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на СК „Ал ПиринСКИ” Банско.

докл. Д. Русков

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-416/11.09.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно кандидатстване на Община Банско по комбинирана процедура „Развитие на туристическите атракции”.

докл. Д. Русков

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-417/11.09.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно издаване на Запис на заповед от Община Банско в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, за проект „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Банско и гр. Добринище”.

докл. Д. Русков

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-426/13.09.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно прекратяване на съсобственост и приемане на пазарна оценка за имот 02676.501.5190 в гр. Банско.

докл. Д. Русков

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-415/11.09.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на сграда с идентификатор 21498.351.1.1 в гр. Добринище.

докл. К. Загорчин

7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-418/11.09.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно придобиване на публични ВиК активи за 2018г. и предаване на активите в управление на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград.

докл. Г. Главчев

8. Парични помощи.

докл. К. Загорчин

9. Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Банско.

докл. П. Баряков

 

10.Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Филипово.

докл. П. Баряков

11. Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Места.

докл. П. Баряков

 

 

 


You are here