Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 04.12.2019 г.

На 04.12.2019г. от 9,30 часа в тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” ще се проведе заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-440/25.01.2019 г. от Димитър Русков – председател на Общински съвет-Банско, относно определяне на представител на Общински съвет-Банско в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.

докл. Д. Русков

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-439/25.11.2019 г. от Димитър Русков – председател на Общински съвет-Банско, относно членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.

докл. Д. Русков

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-431/20.11.2019г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Декларация за достъпа до спорт в Община Банско на хора с интелектуални затруднения.

докл. Ал. Весков

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-438/22.11.2019г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно актуализиране на формула за разпределение на средства от местната дейност за общинските детски градини и млечна кухня в Община Банско за 2020 год. и стандарт за издръжка на едно дете.

докл. Г. Главчев

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-432/21.11.2019г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно финансово подпомагане на СК „АлПиринСки” – Банско за участие в четири етапа от Световната купа по ски алпинизъм.

докл. Г. Главчев

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-436/22.11.2019г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на стипендия на Михаил Венциславов Цинцаров.

докл. Г. Главчев

7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-437/22.11.2019г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за провеждане на Световна купа ски алпийски дисциплини в Банско от 23.01 до 26.01.2020 г.

докл. Г. Главчев

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-434/22.11.2019 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно получена покана за извънредно заседание на ОС на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД гр. Благоевград, което ще се проведе на 17.12.2019г.

докл. Г. Главчев

9. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-442/27.11.2019 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приспадане на сума за извършване на ремонт от месечните наемни вноски по договор за наем №Д-ОС-75/12.08.2011 г. между Община Банско и ЕТ „Д-р Благой Терзиев – АПИМП ИППМП”.

докл. Г. Главчев

10. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-443/27.11.2019 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приспадане на сума за извършване на ремонт от месечните наемни вноски по договор за наем №Д-ОС-74/12.08.2019 г. между Община Банско и МЦ „Свето Благовещение” ЕООД.

докл. Г. Главчев

11. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-444/27.11.2019 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приспадане на сума за извършване на ремонт от месечните наемни вноски по договор за наем №Д-ОС-447/13.07.2015 г. между Община Банско и „Свето Благовещение” ЕООД.

докл. Г. Главчев

12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-429/25.10.2019г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно заповед №07-19-145/20.09.2019г., относно предоставяне под наем на ПИ с идентификатор 02676.53.722, землище на гр. Банско, местност „Горни бареви блата”.

докл. К. Дурчов

13. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-433/22.11.2019г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно одобряване на годишен план за ползване на дървесина от гори, собственост на Община Банско, стопанисвани от ТП „ДГС Места” за 2020 г.

докл. К. Дурчов

14. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-435/22.11.2019 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно постъпила молба с вх. №94-19-5517/30.10.2019г. от Димитър Иванов Мунин – управител на „ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ БАНСКО” ЕООД.

докл. К. Дурчов

15. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-441/26.11.2019 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно съгласие за финансиране на „ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ БАНСКО” ЕООД.

докл. К. Дурчов

16. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-448/27.11.2019 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПЗ (Подробен устройствен план – план за застрояване) за промяна на предназначението на имот ПИ 02676.28.25,1 местност „Карантията” по КК на гр. Банско от „земеделска земя” в „за жилищно строителство””.

докл. К. Дурчов

17. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-449/27.11.2019 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно изработване на „ПУП – Парцеларен план (ПП) за изграждане на ВиК за „Захранване на водоем за временно съхраняване на жива риба в ПИ 21498.269.8, местност „Доматарско” по КК на гр. Добринище”.

докл. К. Дурчов

18. Парични помощи.

докл. И. Сакарев

 

 


You are here