Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 27.12.2019 г.

На 27.12.2019г. от 9,30 часа в тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” ще се проведе заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-160/11.12.2019 г. от Любица Томова – изпълнителен директор на СЮЗО, относно избор на заместник делегат в Общото събрание на Сдружение на югозападните общини.

докл. Д. Русков

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-453/13.12.2019г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно одобряване на одиторска фирма за извършване на одит на „ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ БАНСКО” ЕООД, утвърждаване на договора за управление и определяне размера на гаранцията, която ще бъде внесена от управителя на дружеството.

докл. Г. Главчев

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-452/11.12.2018г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно одобряване на План-сметка за трите вида услуги за 2020 г. – сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депо и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, които се предлагат във всички населени места на територията на Община Банско.

докл. Г. Главчев

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-454/19.12.2018г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на нова численост и структура на Общинска администрация Банско.

докл. Г. Главчев

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-455/19.12.2018г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно актуализация на бюджета на Община Банско за 2019 г.

докл. Г. Главчев

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-423/13.09.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 21498.24.1, местност „Свети Илия” по КК на гр. Добринище от ”ливада” в „за обществено обслужване””.

докл. К. Дурчов

7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-424/13.09.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПЗ за промяна на предназначението на имот ПИ 02676.19.40, местност „Грамадето” по КК на гр. Банско от „ливада” в „за хотел и жилищни сгради””.

докл. К. Дурчов

8. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-425/13.09.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПЗ за изменение на действащ застроителен план на имот ПИ 02676.19.121, местност „Грамадето” по КК на гр. Банско, състоящ в разделянето му на два самостоятелни имота с отреждане „за обществено обслужване” и „за обществено обслужване и жилищно застрояване””.

докл. К. Дурчов

9. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-457/19.12.2019г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПЗ (Подробен устройствен план – План за застрояване) за промяна предназначението на ПИ 02676.1.937, местност „Забиница” по КК на гр. Банско от „земеделска земя” в „за бензиностанция, газстанция и обществено обслужване”.

докл. К. Дурчов

10. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-458/19.12.2019г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно сключване на договор за сътрудничество и съвместна дейност между „ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ БАНСКО” ЕООД и Професионална гимназия по електроника и енергетика гр. Банско.

докл. К. Дурчов

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-459/19.12.2019 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отмяна на Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Банско.

докл. И. Сакарев

12. Парични помощи.

докл. И. Сакарев

 

 


You are here