Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 06.02.2020 г.

На 06.02.2020 г. от 9,30 часа в тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” ще се проведе заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Отчет за дейността на Общински съвет-Банско и неговите комисии.

докл. Д. Русков

2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Банско.

докл. И. Кадев

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-477/24.01.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно освобождаване на досегашния състав на Съвета на директорите на „ПФК Банско” ЕАД и избиране на нов Съвет на директорите.

докл. А. Весков

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-462/03.01.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории за 2019 г.

докл. К. Дурчов

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-473/23.01.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019 - 2023 г.

докл. К. Дурчов

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-474/23.01.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, собственост на Община Банско за 2020 година.

докл. К. Дурчов

7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-478/24.01.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на топлинна инсталация с котлоагрегат в ОУ „Св. Климент Охридски” в гр. Добринище.

докл. К. Дурчов

8. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-469/16.01.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.1178.6.18 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Дурчов

9. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-475/23.01.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно увеличаване на капитала на „ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ БАНСКО” ЕООД.

докл. Г. Главчев

10. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-472/23.01.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно структура на Общинска администрация Банско и численост на служителите и работниците в Община Банско.

докл. Г. Главчев

11. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-476/23.01.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект за бюджет приходи и проект за бюджет разходи на Община Банско за 2020 година.

докл. Г. Главчев

12. Парични помощи.

докл. С. Валеюв

 


You are here